Πρόσκληση για την 25η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι την 16η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ