Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για “Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στην ΤΚ Δυτ. Φραγκίστας”

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στην ΤΚ Δυτ. Φραγκίστας»…