Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ελαστικών για τα Οχήματα του Δήμου Αγράφων» προϋπολογισμού 7.700,00 € συμπερ/μένου του Φ.Π.Α.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Έχοντας υπ’ όψη: 1) Τις διατάξεις: α. της 11389/8-3-1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ 185/Β)…