Συγκρότηση και ορισµός Μελών Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (Ο∆Ε) στο πλαίσιοτης εφαρµογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) µε τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 2. Τις περ. δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε τις οποίες ο ∆ήµαρχος είναι προϊστάµενος…