Παπαθανάσης Γρηγόρης

Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγράφων

Επικοινωνία:

Τηλ.: 2237351319

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΘΕΜΑ : «Απόφαση Δημάρχου Αγράφων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου, κ. Παπαθανάση Γρηγόριο»

 

Ο Δήμαρχος Αγράφων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α ́) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 «Εξουσιοδότηση υπογραφών» Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114
τεύχος Α ́) «Κύρωση Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/28.06.2007 Τεύχος Α’), ως ισχύει.
4. Την με αριθμ. 37/3241/01-06-2020 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων σχετικά με την
πρόσληψη του κ. Παπαθανάση Γρηγορίου του Αποστόλου, ως Γενικό Γραμματέα του Δήμου
Αγράφων.
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Αγράφων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α). Να αναθέσει στο Γενικό Γραμματέα, κ. Παπαθανάση Γρηγόριο του Αποστόλου, τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Να προΐσταται του προσωπικού του Δήμου αμέσως μετά τον Δήμαρχο.
2. Να εισηγείται και να ενημερώνει το Δήμαρχο για θέματα που θεωρούνται επείγοντα και
να συνεργάζεται μαζί του για την υπηρεσιακή τους προώθηση και επίλυση.
3. Να συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους για την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων.
4. Να μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι
προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα
με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει
ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής.

 1. Να παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
  και της Οικονομικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
  6. Να παρέχει οδηγίες, να δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα, να συντονίζει τις υπηρεσίες
  του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους..
  7. Να υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης πάσης φύσεως αδειών με ή χωρίς αποδοχές και
  τις μετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό όλων των υπαλλήλων του
  Δήμου.
  8. Να ασκεί άμεσο έλεγχο και εποπτεία στο Γραφείο Κίνησης και να υπογράφει όλα τα
  έγγραφα κίνησης των οχημάτων και προμήθειας καυσίμων (Δελτία κινήσεως –διαταγές
  πορείας, εντολές προμήθειας καυσίμων κλπ).
  9. Να παραλαμβάνει κάθε είδος εγγράφων και κοινοποιήσεις δικαστικής φύσεως από
  πολίτες, όργανα της δημοτικής διοίκησης και υπηρεσίες και δικαστικούς επιμελητές.
  10. Να υπογράφει όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις, σε ότι αφορά στο Γραφείο Δημοτικής
  Κατάστασης και Ληξιαρχείου καθώς και στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και
  Διοικητικής Μέριμνας.
  11. Να μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου
  ,σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και να
  ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.
  12. Να προβαίνει στην μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των
  λειτουργιών του Δήμου.
  13. Να μεριμνά για την συνεχή βελτίωση και την αποτελεσματικότητα της δράσης των
  υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας του στις ανάγκες της τοπικής
  κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του σχετικού στελεχιακού δυναμικού και των
  τεχνικών μέσων του Δήμου.
  14. Να οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.
  15. Να συγκαλεί, όποτε κρίνει σκόπιμο τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και
  Αυτοτελών Τμημάτων για τον απολογισμό του υλοποιηθέντος έργου και τον
  προγραμματισμό νέου.
  16. Να ελέγχει την εισερχόμενη στο Δήμο αλληλογραφία, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
  Διοικητικού.
  β). Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα αρμοδιότητάς του.
  Επιπλέον ανατίθεται στο Γενικό Γραμματέα η υπογραφή των ακόλουθων εγγράφων:
  1. Εσωτερικών εγκυκλίων και εγγράφων για την καλύτερη κατάσταση του προσωπικού και
  την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
  2. Πάσης φύσεως διαβιβαστικών εγγράφων και εγγράφων που απευθύνονται στα
  Υπουργεία, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις Περιφέρειες και άλλους δημόσιους
  φορείς, Δημότες κλπ για την αντιμετώπιση θεμάτων στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.
  3. Βεβαιώσεων του γνησίου της υπογραφής σε πρωτόκολλα παραλαβής και σε πρακτικά
  επιτροπών και όπου αλλού απαιτείται σύμφωνα με το νόμο.
 2. Τις συμβάσεις προσωπικού ορισμένου χρόνου (δίμηνα, πεντάμηνα, οκτάμηνα κ.ά.),
  συμβάσεις πρακτικής άσκησης, βεβαιώσεις πρακτικής κ.ά.
  5. Κάθε εγγράφου, διαβιβαστικού, πιστοποιητικού, διοικητικής πράξης και απόφασης
  αρμοδιότητάς του.
  6. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές
  διαδικασίες, όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
  Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, ο Γενικός Γραμματέας οφείλει
  προηγουμένως να ενημερώνει το Δήμαρχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ